Daadkrachtig en duidelijk

WSNP

Kwakkenbos Bewindvoeringen treedt sinds 1999 op als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringsregelingen. De WSNP komt pas in beeld als alle pogingen zijn mislukt om tot een minnelijk akkoord te komen. Na het indienen van een verzoekschrift ex. Art. 284 Faillissementswet kan de Rechtbank mr. B. Kwakkenbos benoemen als bewindvoerder, die de belangen van de schuldeisers behartigt en periodiek schriftelijk verslag uitbrengt aan de Rechtbank. De bewindvoerder inventariseert de schulden, beheert de boedel en controleert de afdrachten aan de boedel. Verder controleren wij of de verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling worden nagekomen:

Arbeidsplicht:
Als u een uitkering of part-time baan hebt en dus minder dan 38 uur per week werkt, geldt een sollicitatieplicht (minimaal 4 aantoonbare schriftelijke sollicitaties per maand). Alleen door een medische verklaring kan de sollicitatieplicht vervallen.

Informatieplicht:
Elke wijziging in uw persoonlijke en financiële omstandigheden dient u ook ongevraagd door te geven aan uw bewindvoerder.

Afdrachtplicht:
De rechter-commissaris stelt een vrij te laten inkomen vast; alles hierboven dient te worden overgemaakt naar de boedelrekening.

U mag uiteraard geen nieuwe schulden laten ontstaan gedurende de toepassing van de schuldsanerings-regeling.

Komt u gedurende drie jaren al uw verplichtingen na, dan is betaling van uw restantschulden niet langer wettelijk afdwingbaar ("schone lei"). Het niet nakomen van deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de schuldsaneringsregeling voortijdig wordt beëindigd, zonder schone lei.