Curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter als beschermingsmaatregel een ondercuratelestelling uitspreken. De persoon onder curatele wordt daarmee handelingsonbekwaam.

Directe hulp

Direct betrokken

 • Sinds 2005 benoemd tot curator
 • Veel expertise in huis
 • Duidelijk
 • Benaderbaar
 • Professionele achtergrond in de zorg
 • Korte lijnen tussen zorg en financiën

Curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter als beschermingsmaatregel een ondercuratelestelling uitspreken.

Iemand die ondercuratele staat is handelingsonbekwaam.  Zowel de persoonlijke als financiële belangen zijn hierdoor beschermd. De curator is dan de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene en neemt alle beslissingen over zorgzaken en overeenkomsten.  Deze beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg met de client genomen.

Curatele wordt gepubliceerd in het centraal curatele en bewindregister ( CCBR ).

Veelgestelde vragen

 • Wat doet een curator?

  De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. Doordat de cliënt handelingsonbekwaam is, neemt de curator alle beslissingen over handelingen en overeenkomsten (denk aan huur- of koopovereenkomsten of het afsluiten van een abonnement). De curator beslist alles zo veel mogelijk samen met de cliënt. Doet de cliënt iets zonder toestemming, dan kan de curator de handeling ongedaan maken.

 • Wie kan curatele aanvragen?

  De betrokkene zelf, de partner, een familielid, degene die het gezag uitoefent, of de instelling die betrokkene verzorgt, kan curatele aanvragen bij de kantonrechter. Is er al een bewindvoerder of mentor betrokken, dan kan die ook een aanvraag hiertoe indienen

 • Wanneer eindigt de curatele?

  Curatele wordt voor onbepaalde tijd uitgesproken. Wanneer de situatie van de client verbetert kan tot opheffing van de curatele door de kantonrechter worden gekomen. Vaak wordt er dan eerst gekomen tot een wijziging naar bewindvoering en mentorschap.

  De cliënt kan altijd zelf een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming van de curator vereist. De Kantonrechter zal wel aan de curator advies vragen omtrent het verzoek en dit meenemen in diens beslissing.

“De bescherming die de curatele met zich meebrengt, heeft verder misbruik van mijn client op financieel gebied voorkomen.” Begeleider

Persoonlijke benadering

De client staat centraal, temeer daar ook de niet-vermogensrechtelijke belangen behartigd dienen te worden. Een goed contact en inzicht in de wensen op zorggebied zijn hierbij essentieel.

Wij zullen dan ook altijd tijdens een persoonlijk gesprek met de client en diens begeleiding een startgesprek inplannen, waarbij alle facetten op zowel zorg als financieel gebied worden besproken.

Teneinde de belangen op zorg- en financieel goed te kunnen borgen bestaat de mogelijkheid bij ons kantoor om deze taken gescheiden te laten uitvoeren, zodat discussies omtrent financiële zaken geen invloed hebben op het contact met de client op zorginhoudelijke zaken.

Kennismaken?

Vaak is het zo, dat voor degene waarvoor curatele wordt aangevraagd dit gedaan wordt door een familielid, zorgverlener of instelling. Curatele is een ingrijpende maatregel en wordt niet zo vaak uitgesproken. Meestal wordt tijdens het kennismakingsgesprek beoordeeld of de combinatie van bewindvoering en mentorschap niet de voorliggende maatregel is. Wij komen graag langs om in een persoonlijk gesprek nader kennis te maken en uitleg te geven omtrent de mogelijkheden van curatele.