Mentorschap

Wanneer iemand geen beslissingen meer kan nemen over diens persoonlijke verzorging, behandeling en begeleiding kan een mentor deze persoon hierbij ondersteunen.

Directe hulp

Uw belang staat voorop

 • Opbouw en behoud van vertrouwen
 • Actuele kennis van zaken
 • Persoonlijke betrokkenheid
 • Meer dan 25 jaar ervaring in de zorgverlening
 • Korte lijnen
 • Regiefunctie

Mentorschap

Het kan zijn dat je door uiteenlopende redenen, zoals ziekte ouderdom of een beperking moeite hebt om beslissingen te nemen over je eigen behandeling, verzorging of begeleiding.

Een mentor kan je hierbij helpen!  De mentor heeft een regiefunctie en zet in op kwaliteit van zorg en leven voor de client.

De mentor behartigt in overleg met jou de zorgbelangen en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger, waarbij bij de behartiging van jouw belangen wordt uitgegaan van de levensovertuiging, godsdienst of culturele achtergrond. De mentor komt geregeld bij jou langs om goed inzicht te hebben in jouw wensen en actuele situatie en biedt ondersteuning bij gesprekken met zorgverleners of de instelling waar je verblijft, zoals bij de bespreking van een zorgplan.

De mentor heeft een ondersteunende en adviserende taak en beslist niet over hoogstpersoonlijke zaken zoals bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling.

De mentor:

 • beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • komt op voor uw persoonlijk belangen.
 • ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
 • controleert hoe het met u gaat.
 • grijpt in – als hij het nodig vindt – om uw situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruit gaat.

Uw mentor betrekt u zoveel mogelijk bij zijn taken. Hij moedigt u aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als u daartoe in staat bent. .

Veel gestelde vragen

 • Wie kan mentorschap aanvragen?

  Mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door:

  • De betrokkene zelf
  • Echtgenoot of andere partner
  • Familie tot in de vierde graad
  • Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is
  • De bewindvoerder, als er al een onderbewindstelling loopt
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie.
 • Wat is het verschil tussen mentorschap en curatele?

  Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen.

 • Wanneer stop de taak van een mentor?

  Zijn er geen redenen meer voor de maatregel? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

  • de persoon weer voor zichzelf kan kan zorgen (misschien met hulp van anderen);
  • de persoon overlijdt;
  • de afgesproken periode voorbij is. De rechter bepaalt die periode.

  Verder stopt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd stopt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

  Als een curator, bewindvoerder of mentor overlijdt of ontslagen wordt, stopt hun taak ook. De kantonrechter kan dan iemand anders als curator, bewindvoerder of mentor benoemen.

 • Hoe vraag ik mentorschap aan?

  Mentorschap wordt aangevraagd bij de Rechtbank.  Hiervoor dient een verzoekschrift te worden ingediend en wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de Rechtbank, waar de rechter u zal vragen wat de reden is dat mentorschap wordt aangevraagd en nagaat of aan u goed is uitgelegd wat mentorschap is en in uw situatie betekent.

 • Wie controleert de mentor?

  De rechtbank controleert de mentor. De mentor verzorgt jaarlijks een rapportage aan de rechtbank, waarin hij aangeeft hoe het net u het afgelopen jaar is gegaan en waarin u ook kunt aangeven hoe u het mentorschap ervaart.  Deze rapportage wordt natuurlijk eerst met u besproken.

  Ook dient de mentor iedere vijf jaar een evaluatieverslag bij de Rechtbank in te dienen, waarin o.a. wordt ingegaan of  de maatregel nog noodzakelijk is en de verwachtingen worden uitgesproken voor de komende jaren.

“Ik vind het fijn, dat ik ondersteund wordt bij moeilijke gesprekken met mijn zorgverlener en mijn mentor mijn wensen goed kan overbrengen.” Mw. J. Scheepens

Even voorstellen

Mijn naam is Maarten Jongebreur en werkzaam bij Kwakkenbos als mentor.  Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de zorg, waarvan de laatste 10 jaar als zorgregisseur.

Als mentor wil je dicht bij je cliënt staan, waarbij deze met goede begeleiding grip blijft houden op zijn of haar eigen leven.

Een goede behartiging van jouw belangen begint met een goed inzicht in jouw wensen en hulpvragen.  Met mijn ervaring in de zorg kan ik deze wensen en vragen vertalen in zorgbeleid, waarbij het behouden van de eigen regie uitgangspunt is.

Mijn benadering is coachend van aard en waar nodig beschermend, altijd om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Groet, Maarten Jongebreur

 

Kennismaken?

Wilt u een keer met mij spreken om de uw situatie door te spreken neem dan gerust contact met mij op.  Ik kom geheel vrijblijvend graag bij u langs om de mogelijkheden van mentorschap met u te bespreken.