Daadkrachtig en duidelijk

Onder curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen: meerderjarigen, met een geestelijke handicap, verslaving of ziekte die hen, al dan niet met tussenpozen, hierin beperkt. De maatregel kan worden aangevraagd door de cliënt(en), de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en familieleden ( tot de 4e graad ), maar ook de voogd, bewindvoerder, mentor of het openbaar ministerie. Wie onder curatele staat verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en mag zonder toestemming van de curator geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten.

De curator vertegenwoordigt de client of 'curandus' als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De curator is verplicht hem of haar wel zoveel mogelijk te betrekken bij wat er moet gebeuren en stimuleren voor zover mogelijk zelf te beslissen en te handelen. Is de curandus echter volledig ‘wilsonbekwaam’, dan beslist de curator samen met de hulpverlener bijvoorbeeld over de medische behandeling, of over het zorgplan. Net als bij bewindvoering behartigt de curator de financiële belangen van de cliënt en moet hij jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter.